Deklaracja dostępności
Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Generator Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnej pod adresem https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w formularzu wniosku o dofinansowanie mogą występować punkty gdzie nie zostały spełnione wszystkie wymagania dostępności (na przykład punkt „tabela finansowa” ma bardzo duży zakres i złożoność elementów);
 • w niektórych polach formularzy informacje o błędach nie są powiązane z polem, co może stanowić utrudnienie dostępności dla użytkowników czytników ekranu;
 • dokumenty PDF generowane przez system nie mają struktury nagłówkowej; tabele, ze względu na skomplikowany układ, nie mają prawidłowo zdefiniowanych nagłówków kolumn;
 • na stronie znajduje się element typu lista, który może być nieprawidłowo anonsowany przez czytniki ekranu osób niewidomych;
 • etykiety wybranych elementów formularza mogą być nieprawidłowo odczytywane przez czytniki ekranu w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej;
 • na niektórych elementach w serwisie, fokus klawiatury jest słabo widoczny;
 • w systemie występują obiekty formularza, które mają zdublowane opisy;
 • części systemu, oparte na wizualnym układzie tabel, prezentowane na ekranach o mniejszych rozdzielczościach, nie będą widoczne w całości (zastosowanie funkcji scroll pozwala wyświetlić tabelę w całości).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Oświadczenie zostało poddane aktualizacji: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Grabowska, g.grabowska@kujawsko-pomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 62 18 316. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej dostepnosc@kujawsko-pomorskie.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 12 lokalizacji.

 1. Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
  • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
  • wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
  • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,
  • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
  • informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu 56 62-18-600 lub poprzez pocztę elektroniczną punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl,
  • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze, w tym samym pionie,
  • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,
  • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
  • Punk informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną,
  • zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,
  • w części budynku schody wewnętrzne wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
  • stopnie schodów wewnętrznych w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl, telefonicznie: 56 62-18-600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 517 770 017.
 2. Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  1. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
   • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • brak urządzenia dźwigowego uniemożliwia poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze;
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • w toalecie dla osób niepełnosprawnych znajduje się przewijak dla dzieci;
  2. ul. Targowa 13/15 w Toruniu:
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
  3. ul. Włocławska 167 w Toruniu:
   • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
  4. ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:
   • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
  5. Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:
   • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
  6. ul. Kopernika 4 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne,
   • brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
   • istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
  7. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na I piętrze,
   • dostęp do budynku z poziomu terenu, wewnątrz urządzenie dźwigowe umożliwiające poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
  8. ul. Bechiego 2 we Włocławku:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze wyposażono w pętlę indukcyjną,
   • w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:
    - obok Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,
    - przed budynkiem plac zabaw dla dzieci;
  9. ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne, podjazd oraz urządzenie dźwigowe zaczynające bieg od garażu podziemnego;
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • schody zewnątrz i wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,
   • w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:
    - przewijak dla dzieci zlokalizowany w toalecie dla osób niepełnosprawnych,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi;
  10. ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:
   • dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi.
  11. ul. Gimnazjalna 2 w Bydgoszczy:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz platforma schodowa zlokalizowana od strony ogrodu, obsługiwana przez pracownika obiektu,
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
   • pomieszczenia obsługi klientów Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich usytuowane na I piętrze,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowana na 2 piętrze,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wyposażono w pętlę indukcyjną,
   • w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przewidziano szatnię dla klientów oraz kącik dla dzieci.
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać
Strzałka w dół
Logotypy: Fundusze Europejskie (Program regionalny); Wojewódstwo Kujawsko-Pomorskie; Unia Europejska